Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2022

20/01/2022

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 66 năm 2021:

Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021

30/03/2021

Theo nhu cầu đào tạo cán bộ Khoa học - Kỹ thuật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 66 năm 2021: