Tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp HUMG

29/04/2020

Thực hiện Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp hàng năm tại các nhà trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tiến hành khảo sát qua điện thoại, email, trao đổi trực tiếp với sinh viên để nắm được tình hình việc làm và có những hoạt động kết nối, giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

 

Dưới đây là kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2 năm gần đây:

 (Kết quả này đã được báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm và công khai trên Cổng thông tin việc làm Quốc gia  https://svtn.moet.gov.vn).

 

TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP HUMG

1. Năm 2019

                                                                     

2. Năm 2018

2.1. Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp

   - Số sinh viên tốt nghiệp: 3.331;

   - Số sinh viên tốt nghiệp khảo sát có phản hồi: 2.302;

   - Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 2.213 (đạt 96,13%);

   - Số sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm: 89(chiếm 3,87%).

(Số sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm theo phản hồi phần lớn là do công  việc chưa phù hợp nên chưa mốn đi làm, tạm nghỉ việc chỗ làm cũ chờ chỗ làm việc mới, hoặc xin nghỉ ở nhà để sinh con, nuôi con nhỏ…)

 

 

2.2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm với ngành đào tạo

   - Sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 38,54%;

   - Sinh viên tốt nghiệp có việc làm liên quan (hoặc gần) với ngành đào tạo: 28,65%;

   - Sinh viên tốt nghiệp có việc làm không liên quan đến ngành đào tạo: 31,63%;

   - Sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 1,17%;

 

 

2.3. Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

 

 
   

   - Khu vực nhà nước: Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước.

   - Khu vực tư nhân: Làm việc tại các công ty Cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân.…

    - Tự tạo việc làm: Sinh viên tốt nghiệp tự mở công ty, doanh nghiệp, cửa hàng,… để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh

    - Khu vực có yếu tố nước ngoài: Làm việc tại các doanh nghiệp có liên doanh với nước ngoài, các công ty ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức của nước ngoài,…

3. Năm 2017

3.1. Tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp

   - Số sinh viên tốt nghiệp: 2.277;

   - Số sinh viên tốt nghiệp khảo sát có phản hồi: 2.160;

   - Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm: 2.082 (đạt 96,3%);

   - Số sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm: 80 (chiếm 3,7%).

 

3.2. Tỷ lệ có việc làm với ngành đào tạo

- Sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 40,82%;

- Sinh viên tốt nghiệp có việc làm liên quan (hoặc gần) với ngành đào tạo: 33,13%;

- Sinh viên tốt nghiệp có việc làm không liên quan đến ngành đào tạo: 24,71%;

- Sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 1,34%;

 

3.3. Khu vực làm việc