Mức học phí Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2020 - 2021 đối với hệ đào tạo đại học vừa làm vừa học

15/06/2020

Theo Quyết định số 622/QĐ-MĐC ngày 15/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên đại học hình thức vừa làm vừa học như sau:

Phòng QHCC&DN