Mức học phí Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2019 - 2020

15/05/2020

Theo Quyết định số 847/QĐ-MĐC ngày 01/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất quy định mức học phí năm học 2019 - 2020 đối với đào tạo trình độ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau: